Who we are

FOR OVER 20 YEARS WE BUILD

НАД 20 ГОДИНИ ГРАДИМ 

The history of BNAEOPC

Bulgarian National Association of Essential Oils, Perfumery and Cosmetics (BNAEOPC) was established in 1999. BNAEOPC is a non-profit legal entity.

BNAEOPC unites 125 companies in the industry, including manufacturers and traders of essential oils, manufacturers and distributors of perfumes, cosmetics, toiletries; manufacturers and suppliers of raw materials, packaging and equipment.

Its associate members are: University of Food Technology (UFT), research units – Institute of General and Inorganic Chemistry at BAS, Institute of Roses and Essential Oils (IREMC), laboratories “Bulgarian Rose” Ltd., National Laboratory “Bull Rose” Ltd. , as well as the Bulgarian Association of Organic Products.

BNAEOPC is a full member of prestigious international and European organizations, like the European Cosmetics Association (Cosmetics Europe – The Personal Care association), the European Federation of Manufacturers and Traders of Essential Oils (EFEO), the International Association of Natural and Organic Cosmetics (NaTrue), the Bulgarian Institute of standardization (BIS)

BNAEOPC is a full member of employers’ organizations in Bulgaria – Association of Industrial Capital in Bulgaria (BICA), Made in Bulgaria “Union of Small and Medium Business”, Bulgarian Chamber of Commerce (BIA), Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI);

The main priorities in the activity of BNAEOPC are promoting the Bulgarian essential oils and cosmetic products, while raising the awareness of the business regarding any new normative requirements to the production process.

BNAEOPC conducts active dialogues with line ministries and agencies: Ministry of Health, Ministry of Economy, Ministry of Agriculture and Food, Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Environment and Water, Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises (BSMEPA), Bulgarian Accreditation Service Executive Agency, ex.

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 г. БНАЕМПК е юридическо лице с нестопанска цел.

БНАЕМПК обединява 108 компании в бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ), научните звена – Институт по обща и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК), лабораториите ДЛ „Българска роза” ЕООД, Национална лаборатория „Бул Роза“ ООД, както и Международната организация за натурална и органична козметика NaTrue и Българска Асоциация Биопродукти.

БНАЕМПК е пълноправен член на престижни международни и европейски организации Европейската Козметична асоциация (Cosmetics Europe – The Personal Care association), Европейската Федерация на производителите и търговците на Етерични масла (EFEO), Международната асоциация по натурална и органична козметика (NaTrue), Български Институт по стандартизация (БИС)

БНАЕМПК е пълноправен член на работодателски организации в България Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Произведено в България „Съюз на малкия и среден бизнес”, Българска Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП);

Основните приоритети в дейността на БНАЕМПК са промотиране на българските етерични масла и козметика и повишаване на информираността на бизнеса по отношение на новите нормативни изисквания към производството им.
За целта провежда активен диалог с ресорните министерства и агенции: Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Изпълнителна Агенция „Българска служба по акредитация”, пр.

MORE ABOUT OUR

ПОВЕЧЕ ЗА НАШАТА

Activity and Services

Through its activities BNAEOPC contributes to the development and validation of the
sectors Essential Oils and Perfumery and Cosmetics:

• Provides information on modern materials, technologies, equipment and innovations in the industry;

• Provides information about the state of international markets and different opportunities for trade relations and cooperation;

• Provides information on Operational Programs in order to support small and medium-sized businesses;

• Provides information about changes in the regulations and normative acts in the industry;

• Provides access to the services of the website: through specialized access to the Members Section, where there are separate sections Export portal / contains information about foreign markets; inquiries and offers; statistics; how to start exporting; database with activities; useful contacts /, Regulatory framework, BNAEOPC’s Newsletter Archive and EOPC Archive, electronic catalogue of distributors, importers, manufacturers, experts, etc. in the industry;

• Holds specialized seminars, analyzes and expert assessments, takes part in round tables, workshops, trainings and retraining of personnel, resource provision;

• Organizes participations and visits to national and international exhibitions with the financial support of BSMEPA, as well as participation in trade missions; Organizes business meetings with Bulgarian and foreign partners;

Чрез своята дейност БНАЕМПК допринася за развитието и утвърждаването на
сектори Етерични масла и парфюмерия и Козметика:

• Предоставя информация за съвременни материали, технологии, оборудване и иновации в бранша;

• Предоставя информация за състоянието на международните пазари и възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и коопериране;

• Предоставя информация за Оперативни програми за подпомагане на малкия и среден бизнес;

• Предоставя информация за промени в нормативната уредба на дейностите в отрасъла;

• Предоставя достъп до услугите в сайта на БКДМП: чрез спациализиран достъп до Секция Членове, където има обособени рубрики Експортен портал /съдържа информация за чуждестранни пазари; запитвания и оферти; статистика; как да започнем износ; база данни с календар на дейности; полезни контакти/, Нормативна база, Архив на Нюзлетър и EOPC на БНАЕМПК, електронен каталог на дистрибутори, вносители, производители, експерти и др. в бранша;

• Провежда специализирани семинари, анализи и експертни оценки,  кръгли маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно осигуряване;

• Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП  участия и посещения на национални, и международни изложения, както и участие в търговски мисии; Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори;

Предоставя информация

 за съвременни материали, технологии,
оборудване и иновации в бранша;

Предоставя информация

за състоянието на международните пазари и
възможности за осъществяване на търговски взаимоотношения и
коопериране

Предоставя информация

Оперативни програми за подпомагане на
малкия и среден бизнес

Предоставя информация

промени в нормативната уредба на дейностите
в отрасъла

Предоставя достъп до

услугите в сайта на БКДМП
чрез спациализиран достъп за Членове

Провежда специализирани

семинари, анализи и експертни оценки,  кръгли
маси, работни срещи, обучения и преквалификация на кадри, ресурсно
осигуряване

участия и посещения на
национални, и международни изложения, както и участие в търговски
мисии; Организира бизнес срещи с български и чуждестранни партньори

Организира с финансовата подкрепа на ИАНМСП

WHAT ARE OUR

Mission and Values

bnaeopc-rose-petals-bowl-small

КАКВИ СА НАШИТЕ

Мисия и Ценности

bnaeopc-rose-petals-bowl-small

PHOTO

Gallery

Great Social Environment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sodales, blandit ligula et, consequat massa.

Great Social Environment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sodales, blandit ligula et, consequat massa.

Great Social Environment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sodales, blandit ligula et, consequat massa.

FAST AND EASY

Contact

CLICK HERE

MEET OUR

fully qualified instructors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ultrices magna vel lorem molestie, sed finibus leo placerat. Nulla non purus venenatis, faucibus enim sed, porta leo. Suspendisse posuere tincidunt tortor, at finibus lectus congue vel. Nunc cursus pellentesque erat in porta.

Siobhan Minka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla non leo efficitur.

Hire Siobhan

Siobhan Minka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla non leo efficitur.

Hire Siobhan

Siobhan Minka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla non leo efficitur.

Hire Siobhan