Финансов инструмент за розопреработватели

Финансов инструмент за розопреработватели

Минимален размер: 100 000 лева*

Максимален лимит: до 1 млн. лева, но не по-висок от средногодишните разходи за производство на розово масло, изчислен на база представена таблица за себестойност за последните от 2 до 4 години (избира се най-високата стойност).

Максимален размер за усвояване в рамките на одобрения лимит: до редуцираната стойност на заложеното обезпечение – Българско розово масло, отговарящо на изискванията по БДС съгласно представен документ от Националната лаборатория към Националния институт за изследване и сертификация и оставено за отговорно съхранение в трезора на Националния институт за изследване и сертификация ЕООД, ЕИК 200280180 (съгласно сключен Договор между ББР и Националния институт за изследване и сертификация ЕООД  и тристранен протокол между ББР, кредитоискателя и Националния институт за изследване и сертификация ЕООД за приетите количества).

Валута : Лева или евро

Общ срок – до 36 месеца, от които:

Срок за ползване (усвояване и погасяване) на линията – 12 месеца с опция за продължаване на срока за ползване с още 12 месеца;

Срок за погасяване –  след изтичане на срока за ползване линията се погасява за срок от до 12 месеца, като погасяването се извършва съобразно изтеглените и продадени количества българско розово масло, обезпечение по линията, или чрез собствени средства.

Обезпечения – вид и стойност – Минималното изискване за обезпеченост на главницата по кредита във всеки един момент – 100% покритие чрез материално обезпечение. За обезпечаване на предоставените кредити се приемат:

1/. Особен залог по реда на ЗОЗ на българско розово масло, притежавано от Кредитополучателя и/или придобивано в бъдеще, отговарящо на изискванията по БДС, съгласно представен документ от Националната лаборатория към Националния институт за изследване и сертификация ЕООД и оставено за отговорно съхранение в трезора на Националния институт за изследване и сертификация ЕООД, ЕИК 200280180, което розово масло следва да е  индивидуализирано (чрез съда за съхранение -вид, номер и заложено количество) и/или съответно ще бъде допълнително индивидуализирано, чрез допълнителни вписвания, следващи първоначалното вписване на договора за залог.

Минималното изискване за обезпеченост на главницата по кредита във всеки един момент – 100% покритие чрез материално обезпечение. За обезпечаване на предоставените кредити се приемат:

2/. Залог по ЗДФО върху настоящи и бъдещи вземания на Кредитополучателя  и Солидарния/те длъжник/ци ( в случай че има такива  и че същите могат да бъдат страна по залога съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение) по всички техни сметки, открити и които предстои да бъдат открити в ББР ЕАД.

3/. Поръчителство от физическите лица, собственици (с над 25% дял) на дружеството кредитополучател.

4/. Допълнителни обезпечения при преценка за необходимост

Други условия по продукта:

– При разглеждане на искането за финансиране кредитоискателите да представят копие от единно заявление по образец, подадено в Общинската служба по земеделие, за вписване в Национален електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза.

– При разглеждане на искането за финансиране кредитоискателите да представят копие на документ за собственост или друго правно основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.

–  В случай, че към момента на кредитното проучване кредитоискателите не фигурират в регистъра е допустимо преди сключване на договора за кредит да бъде представено копие на удостоверение за вписване в националния електронен регистър, издадено от общинската служба по земеделие през  текущата селскостопанска година.

–  Преди усвояване кредитоискателите да представят:

–          копие от писмен договор с валидност текущата селскостопанска година, сключен с вписани в регистъра розопроизводители, който да съдържа: идентификация на страните, срок на договора, номер и дата на удостоверенията за вписване в регистъра, площ и местонахождение на имота – номер на масива и физическия блок , вид на маслодайната роза, прогнозно количество на изкупувания цвят от маслодайна роза, цена и срок на плащане;

–          разходооправдателни документи ( в т.ч. проформа фактура), издадени на основание сключения договор с розопроизводители;

–          разходо-оправдателни документи за производството, транспорта или съхранението на розовото масло;

–          други разходо-оправдателни документи, свързани с основната дейност на кредитополучателя по производство на Българско розово масло.

Във връзка с изискуемите документи от страна на Банката , можете да се запознаете със списъкът им на следният линк:

https://bbr.bg/bg/podkrepa-za-rozoprerabotvane/neobhodimi-dokumenti/