Отчетно-изборно общо събрание на членовете на Сдружение БНАЕМПК

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение Българска Национална Асоциация
Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК), с ЕИК: 115501040, със
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, на основание чл. 26 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 28 и 29 от Устава на
Сдружението, свика отчетно – изборно общо събрание на членовете на БНАЕМПК, което бе проведено на 17.09.2020г. от 11:00 часа, в гр. Пловдив, Гранд хотел Пловдив, Бизнес зала 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на УС на БНАЕМПК и БНАЕМПК
Консулт ЕООД и Доклад на Ръководството за 2019г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БНАЕМПК за 2019год. и
доклада за дейността му;
3. Приемане доклада на КС за дейността на БНАЕМПК за 2019год.;
4. Утвърждаване на проектопрограма на БНАЕМПК за 2020 год.;
5. Утвърждаване на проектобюджет на БНАЕМПК за 2020 год.;
6. Избор на нов състав на УС и КС на БНАЕМПК с мандат от 3г.
7. Промяна в Устав на БНАЕМПК.
8. Разни;

На събранието бе избранo новото ръководство на сдружението с мандат 2020 г. – 2023 г.