Изборно общо събрание на членовете на Сдружение БНАЕМПК

Email Newsletter

Subscribe to our monthly email newsletter to stay up to date with the latest news, articles and stories from Avada Yoga:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение Българска Национална Асоциация
Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК), с ЕИК: 115501040, със
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, на основание чл. 26 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 28 и 29 от Устава на
Сдружението, свиква отчетно – изборно общо събрание на членовете на Сдружение
Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика
(БНАЕМПК), с ЕИК: 115501040, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,
ул. „Цар Калоян“ 8 което да ще се проведе на 17.09.2020г. от 11:00 часа, в гр. Пловдив,
Гранд хотел Пловдив, Бизнес зала 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на УС на БНАЕМПК и БНАЕМПК
Консулт ЕООД и Доклад на Ръководството за 2019г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на БНАЕМПК за 2019год. и
доклада за дейността му;
3. Приемане доклада на КС за дейността на БНАЕМПК за 2019год.;
4. Утвърждаване на проектопрограма на БНАЕМПК за 2020 год.;
5. Утвърждаване на проектобюджет на БНАЕМПК за 2020 год.;
6. Избор на нов състав на УС и КС на БНАЕМПК с мандат от 3г.
7. Промяна в Устав на БНАЕМПК.
8. Разни;

Събранието се свиква и провежда по инициатива на УС на Сдружението.
При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на
БНАЕМПК събранието ще се проведе същия ден от 12:00 часа на същото място и при
същия дневен ред.

Всички писмени материали във връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на Сдружението в седалището на БНАЕМПК: гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“
No 8, ет. 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.