СУ ‘Св. Климент Охридски’ Обявява прием за следдипломна квалификация

Факултет по химия и фармация

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Обявява прием за

Следдипломна квалификация
в присъствена интензивна форма

за придобиване на допълнителна квалификация по
„Оценка на безопасност на козметични продукти“ съгласно Регламент ЕО 1223/2009 г.

14 – 20 февруари 2024 г.

Цел на следдипломното обучение е да осъвремени познанията на участниците за основните определения, термини, правила и норми в козметиката; европейското и националното козметично законодателство; научно-практическите и регулаторни взаимоотношения в областта на козметичните продукти; да подобри познанията на участниците за „жизнения цикъл” на козметичните продукти – изисквания към/за производство на козметика, пускане на пазара, надзор, задълженията на отговорните лица в областта на козметиката, показателите за безопасност на козметичните продукти, токсикология, микробиология, добра производствена практика, клинични изпитвания, контрол, санкции, и др.

Програмата на курса включва лекции и практически занимания по всички аспекти на оценката за безопасност на козметични продукти.

Допълнителна информация:

Проф. Емил Христов, e-mail: fheh@chem.uni-sofia.bg
Доц. Кръстанка Маринова, e-mail: KM@lcpe.uni-sofia.bg
Инсп. Здравка Тошева, e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg; тел: 02 8161 660