Проф. Степан Актерян с награда за стойностна научна публикация

Ръководството на Университета по хранителни технологии отличи проф. д.т.н. Степан Актерян с грамота и парична награда за стойностна научна публикация за 2020 г., учредена с решение на Академичния съвет по предложение на чл.-кор. проф. Атанас Павлов.

Проф. Актерян е ръководител на направление „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката“ в УХТ-Пловдив. Наградата бе връчена от ректора проф. д-р Пламен Моллов на тържествено заседание на Ректорския съвет.

Наградената статията е със заглавие „Do raw eggs need to be refrigerated along the food chain?: Is the current EU regulation ensuring high-quality shell eggs for the European consumers?“ и е публикувана в списание „Trends in Food Science and Technology“, което е в първи квартил с импакт фактор 11.877 (2020 г.).

На награждаването присъства и Председателят на Съвета на настоятелите на УХТ-Пловдив – г-н Стойко Кировски, който е и Председател на Управителния съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Ръководството на УХТ работи усилено за стимулиране на публикационната активност на академичния състав. През настоящата година влиза в сила „Правилник за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив“. От няколко години от държавната субсидия за подкрепа на присъщата на Университета научна дейност се отделят средства за финансиране на такси за отпечатване на научни публикации в специализирани научни издания, реферирани от базите данни SCOPUS (Elsevier) или Web of Science (Clarivate Analytics).