Покана за участие на Международна изложба за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина“, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министъра на икономиката, има удоволствието да Ви покани да вземете участие на Международна изложба за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East, която ще се проведе в периода 5-7.10.2021г. в гр. Дубай, ОАЕ

Това е най-голямото международно изложение за парфюмерия, козметика, етерични масла, тоалетни принадлежности, натурална СПА козметика и уелнес в Близкия изток. По време на изложбата ще бъдат представени широка гама нови и иновативни продукти за сектора. Огромният потенциал на пазара за красота, естетика и парфюми в региона привлича много широка аудитория. Това прави Beautyworld Middle East перфектната бизнес платформа за предприятия от всякакъв мащаб. Участието е много подходящо за навлизане на нови пазари в Близкия изток.

Изложението е предназначено за предприятия производители от парфюмерийно-козметичния бранш.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  2. Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Международна изложба за парфюмерия и козметика Beautyworld Middle East, която ще се проведе в периода 5-7.10.2021г. в гр. Дубай, ОАЕ при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

– Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);

– Застраховка на представителите на предприятието;

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx .

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния линк:

https://www.sme.government.bg/?p=54313

Крайният срок за подаване на документи е 25.06.2021 г. (вкл.).