Покана за Отчетно Общо Събрание на БНАЕМПК 24.06.2021г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Сдружение Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК),

с ЕИК: 115501040, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 28 и 29 от Устава на Сдружението, свиква отчетно общо събрание на членовете на Сдружение Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК), с ЕИК: 115501040, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, което ще се проведе на 24.06.2021 г. от 12:00 часа, в гр. Пловдив, Парк – хотел „Санкт Петербург“, зала „Пълдин“, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на УС на БНАЕМПК и БНАЕМПК Консулт ЕООД и Доклад на Ръководството за 2020г.;
  1. Приемане на годишен финансов отчет на БНАЕМПК за 2020год. и доклада за дейността му;
  2. Приемане доклада на КС за дейността на БНАЕМПК за 2020 год.;
  3. Утвърждаване на проектопрограма на БНАЕМПК за 2021 год.;
  4. Утвърждаване на проектобюджет на БНАЕМПК за 2021 год.;
  5. Разни;

Събранието се свиква и провежда по инициатива на УС на Сдружението.

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на БНАЕМПК събранието ще се проведе същия ден от 13:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Всички писмени материали във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на Сдружението в седалището на БНАЕМПК: гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Гергана Андреева

Изпълнителен директор