Нормативни Документи

ПРОЧЕТЕТЕ 

ПРОЧЕТЕТЕ 

Устав на БНАЕМПК

Уставът на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) е основният документ, регламентиращ структурата, ръководството и принципите при работа на БНАЕМПК.

Прочети Съдържанието
Прочети Съдържанието

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ

Правилник за членство

Правилникът за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК регламентира вида на членство в асоциацията, както и реда за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК.

Членовете на БНАЕМПК се разделят на следните групи: Пълноправни, Почетни, Асоциирани, Коптирани.

Всички групи членове на БНАЕМПК декларират писмено, че приемат Устава на БНАЕМПК, Правилника за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК, Етичния кодекс на БНАЕМПК и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.

Прочети Правилника
Прочети Правилника

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯ

Етичен Кодекс

С Етичния си кодекс БНАЕМПК установява принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на БНАЕМПК.

Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на БНАЕМПК като доброволна браншова организация на фирми, които стриктно спазват действащите в страната закони, лоялни са към своите партньори и гарантират за качеството на предлаганите продукти и услуги.

Етичният кодекс се основава на готовността на своите членове да работят в съобразно добрите практики и етика при изпълнение на своята бизнес дейност.

Политиката на БНАЕМПК и нейните членове е да се съобразяват с принципите, залегнали в действащото законодателство, включително и законодателството в областта на конкуренцията. Членовете приемат да се съобразяват напълно с цялото законодателство, настоящия Етичен кодекс и вътрешните правила на БНАЕМПК.

Прочети Кодекса
Прочети Кодекса

ПРАВИЛНИК ЗА

ПРАВИЛНИК ЗА

Обмен на данни

С Вътрешните правила за обмен на информация се регламентират дейностите, свързани с обмен на информация между членовете на БНАЕМПК, с цел да се гарантира съблюдаването на принципите на лоялна и ефективна конкуренция между тях и да се избегнат каквито и да било антиконкурентни резултати при осъществяване дейността на асоциацията.

Вътрешните правила за обмен на информация представляват неразделна част от Устава на БНАЕМПК.

Прочети Правилника
Прочети Правилника

ПРИНЦИПИ ЗА

ПРИНЦИПИ ЗА

Отговорна реклама

Европейската козметична промишленост винаги е била загрижена и посветена на спазване на най-високите стандарти, когато става въпрос за крайните потребители, както и при производството на козметика и средства за лична хигиена. Тя работи активно за насърчаване на най-добрите практики в козметичните реклами. Това е в отговор на опасенията на потребителите за евентуално неблагоприятно въздействие, което рекламата на козметиката би могла да има върху хората и и обществото като цяло.

Ръководните принципи демонстрират ангажимента на индустрията към стандартите на отговорност, като същевременно балансират и отразяват възгледите на различните заинересовани страни, участващи в процеса на изготвяне. Сред тях са представители на рекламната индустрия, европейските институции, саморегулиращата се мрежа и НПО. Значителният им принос определя предизвикателствата, на които следва да се обърне внимание и как да бъде постигнато това.

Прочети Съдържанието
Прочети Съдържанието

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти