Нови специалности в Медицински университет Варна

Магистърска програма „Козметология“

Магистърската програма „Козметология“ от професионално направление 7.3. Фармация е проектирана да отговори на специфичните потребности на козметичната индустрия в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към съвременните тенденции в областта на разработване, производство, внедряване и дистрибуция на безопасни козметични продукти с високо качество. Програмата се провежда в задочна форма на обучение, организирана е в 4 семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа след изпълнение на изискванията по учебния план. Завършилите магистри по козметология могат да се реализират в производствени предприятия на козметичната индустрия, научноизследователски лаборатории за иновации в козметологията, лаборатории за контрол на качеството на козметични продукти, държавни и фирмени научноизследователски институти, висши училища с възможност за награждаване с ОНС „доктор“, собствен бизнес за производство и дистрибуция на суровини и козметични продукти.

Магистърска програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“

Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ от професионално направление 7.3. Фармация е проектирана да отговори на специфичните потребности на фармацевтични сектор в България от висококвалифицирани професионалисти с интердисциплинарна подготовка, ориентирана към интегриране на различни научни области във връзка с приложение във фармацията; прилагане на съвременни информационни и дигитални технологии; финансиране и реализиране на политики в областта на науката, технологиите и иновациите; успешно управление на иновационната и изследователска дейност. Програмата се провежда в задочна форма на обучение, организирана е в четири семестъра и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите могат да се реализират като експерти, мениджъри и консултанти в сферата на фармацията при създаването и разработването на нови високотехнологични продукти, финансиране и управление на иновации, трансформационни решения и лидерство, управление на научноизследователски процеси, екипи, стартиране на собствен бизнес.

Тел. за връзка 052 677 204