На 21 април 2023г. се проведе редовно отчетно изборно общо събрание на БНАЕМПК

На 21 април 2023г. се проведе редовно отчетно изборно общо събрание на БНАЕМПК.

Заместник председателя на БНАЕМПК – г-жа Мила Златкова направи кратко резюме на отчетния доклад за 2022 г. като представи данни за проведените мероприятия, семинари, конференции, национални участия в престижни международни изложения, участие в проекти и партньорства с национални и международни асоциации. Г-жа Златкова представи равносметка на Ръководството за някои от проблемите и приоритетите на бранша, поставяни нееднократно и по които се е работило през 2022г. и се работи активно и през настоящата година. Г-жа Гергана Андреева – изпълнителен директор на БНАЕМПК очерта плана за работа на асоциацията през 2023 г.

На членовете на Общото Събрание се представи Доклад на независим финансов одитор за извършена финансова проверка на Дружеството и Доклад от Председателя на Контролния Съвет за извършена проверка, относно реализирана програма за 2022г. Номинира се и се избра нов състав на УС с мандат 2023 – 2025г.

След разисквания в залата, изразена бе решимост да се приемат новите реалности като предизвикателство, което да направи предприемачите още по-силни, сплотени и заредени с оптимизъм, въпреки трудностите свързани с изменящата се регулаторно законодателна рамка, силната конкурентна среда и трудността с осигуряване на квалифицирани кадри за сектора.