Национално участие на национален щанд на Международен панаир за храни и здравословен начин на живот FOOD AND HEALTHY LIVING FAIRS 2020

Национално участие на национален щанд на Международен панаир за храни и здравословен начин на живот FOOD AND HEALTHY LIVING FAIRS 2020, който ще се проведе в периода 3-6.12.2020 г., в гр. Загреб, Хърватия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие на Международен панаир за храни и здравословен начин на живот FOOD AND HEALTHY LIVING FAIRS 2020, който ще се проведе в периода 3-6.12.2020 г., в гр. Загреб, Хърватия.

FOOD AND HEALTHY LIVING FAIRS се провежда ежегодно от 2005 г. насам, като на последното издание на площ от 27 000 кв.м. са участвали 460 изложители от 28 страни. Събитието е било посетено от около 40 000 души.

Едновременно с FOOD AND HEALTHY LIVING FAIRS 2020 се организират и изложбите – CroAGRO, The International Fair of Agriculture, Agricultural Equipment and Machinery.

На националния щанд могат да вземат участие предприятия от сектори – храни и напитки, козметика и продукти за здраве и красота.

За участие на панаира, Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

2. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК.

ИАНМСП организира национално участие на български фирми на Международен панаир за храни и здравословен начин на живот FOOD AND HEALTHY LIVING FAIRS 2020, 3-6.12.2020 г., в гр. Загреб, Хърватия, при следните условия:

ИАНМСП организира национално участие със 100% финансиране на разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Участниците заплащат всички други разходи:

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 09.11.2020 г. (вкл.), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg