Процедура за членство

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ОТНОСНО

Как да стана член
на БНАЕМПК

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ОТНОСНО

Как да стана член
на БНАЕМПК

В Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) на доброволни начала могат да членуват юридически лица с производствена, търговска и/или друга дейност, свързана с бранша.

Основополагащ принцип при членството в БНАЕМПК е желанието за сътрудничество и съдействие при постигане на определени цели от значение за отделната компания и за бранша като цяло.

Правата и задълженията на членовете на БНАЕМПК са подробно уредени в Устава на асоциацията, от който документ можете да получите представа за структурата на БНАЕМПК и за правомощията на нейните ръководни органи.

В резюме, членовете на БНАЕМПК имат право да участват в дейността на асоциацията, да инициират нейни мероприятия, да бъдат консултирани от нейните експерти и най-общо да очакват БНАЕМПК да представлява и защитава техните интереси.

Кандидатстването в БНАЕМПК преминава през следните стъпки:

1. Проявяване на интерес към членство в асоциацията и попълване на следния набор от документи:

1.1. Документ (най-често протокол от заседание), удостоверяващ решението на ръководния орган на юридическото лице за членство в БНАЕМПК.

1.2. Копие от удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

1.3. Фирмена презентация, която включва информация за предмета на дейност на кандидата, кратка история на компанията и описание на основните продукти, търговски марки и пр. (това може да е презентация в електронен вид, фирмена брошура или каталог, др.)

1.4. Две референции от фирма или специалист от бранша, които са членове на БНАЕМПК свободен текст, в която референция, референтът препоръчва фирмата като лоялен партньор, добре развиваща се компания с бизнес в бранша и т.н.

1.5. Попълнена регистрационна форма – приложен образец.

1.6. Логотип на кандидата и базова информация в електронен вид на БГ и на ENG (вкл. координати и лице за контакт) за включване в електронния каталог на членовете на БНАЕМПК на браншовия сайт.

Попълнените Документи е необходимо да изпратите, сканирани с подпис и печат, на e-mail: office@bnaeopc.com или по пощата на адрес: 4000, гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, офис 2.

1. Проявяване на интерес към членство в асоциацията и попълване на следния набор от документи:

1.1. Молба за членство – приложен образец.

1.2. Документ (най-често протокол от заседание), удостоверяващ решението на ръководния орган на юридическото лице за членство в БНАЕМПК.

1.3. Копие от удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

1.4. Фирмена презентация, която включва информация за предмета на дейност на кандидата, кратка история на компанията и описание на основните продукти, търговски марки и пр. (това може да е презентация в електронен вид, фирмена брошура или каталог, др.)

1.5. Две референции от фирма или специалист от бранша, които са членове на БНАЕМПК свободен текст, в която референция, референтът препоръчва фирмата като лоялен партньор, добре развиваща се компания с бизнес в бранша и т.н.

1.6. Попълнена регистрационна форма – приложен образец.

1.7. Логотип на кандидата и базова информация в електронен вид на БГ и на ENG (вкл. координати и лице за контакт) за включване в електронния каталог на членовете на БНАЕМПК на браншовия сайт.

Попълнените Документи е необходимо да изпратите, сканирани с подпис и печат, на e-mail: office@bnaeopc.com или по пощата на адрес: 4000, гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, офис 2.

2. Кандидатурата (попълненият набор от документи) на компанията се представя за разглеждане и одобряване на първото предстоящо редовно заседание на Управителния и Контролен съвет на БНАЕМПК.

 • Информацията за кандидата се включва в ежеседмичния информационен бюлетин до членовете на БНАЕМПК и се поставя на корпоративния сайт на БНАЕМПК.
 • В срок до следващо регулярно заседание на УС и КС, членове на БНАЕМПК или членовете на УС и КС могат да представят писмено свои мнения относно кандидата (в оригинал, на хартиен носител)
 • При постъпване на г.ц. информация тя се разглежда на регулярното заседание. При непостъпване на такава, кандидатурата за членство се разглежда от УС и КС на БНАЕМПК.

3. Решението на УС на БНАЕМПК се съобщава писмено на кандидата.

§ Годишният членски внос в БНАЕМПК е диференциран и се определя в зависимост от това, в коя от шестте групи попада фирмата кандидат, като се взема предвид критерия „годишен оборот съгласно ГФО, публикуван в Търговския регистър“, както следва:

 • 1 група: фирми с годишен оборот до 1 млн. лв.
 • 2 група: : фирми с годишен оборот от 1 до 2 млн. лв.
 • 3 група: : фирми с годишен оборот от 2 до 6 млн. лв.
 • 4 група: : фирми с годишен оборот от 6 до 10 млн. лв.
 • 5 група: : фирми с годишен оборот над 10 млн. лв.
 • 6 група: мултинационални компании

§ Размерът се съобщава на кандидата след подаване на информация за основните икономически параметри, включени в молбата образец.

§ Годишният членски внос се заплаща еднократно или на две равни вноски – за първо и второ полугодие, в рамките на календарната година.

§ Допълнително и еднократно, се заплаща встъпителен членски внос при прием на кандидата. Встъпителният членски внос е в размер на 50% от размера на годишния членския внос.

3. Решението на УС на БНАЕМПК се съобщава писмено на кандидата.

§ Годишният членски внос в БНАЕМПК е диференциран и се определя в зависимост от това, в коя от шестте групи попада фирмата кандидат, като се взема предвид критерия „годишен оборот съгласно ГФО, публикуван в Търговския регистър“, както следва:

 • 1 група: фирми с годишен оборот до 1 млн. лв.
 • 2 група: : фирми с годишен оборот от 1 до 2 млн. лв.
 • 3 група: : фирми с годишен оборот от 2 до 6 млн. лв.
 • 4 група: : фирми с годишен оборот от 6 до 10 млн. лв.
 • 5 група: : фирми с годишен оборот над 10 млн. лв.
 • 6 група: мултинационални компании

§ Размерът се съобщава на кандидата след подаване на информация за основните икономически параметри, включени в молбата образец.

§ Годишният членски внос се заплаща еднократно или на две равни вноски – за първо и второ полугодие, в рамките на календарната година.

§ Допълнително и еднократно, се заплаща встъпителен членски внос при прием на кандидата. Встъпителният членски внос е в размер на 50% от размера на годишния членския внос.

Докато тече процедурата за прием кандидатът получава съдействие и подкрепа от екипа на БНАЕМПК. Подавайки документите за членство, кандидатът бива включен в базата данни на получателите на седмичния нюзлетър, съдържащ изключително ценна информация относно новостите в законодателството и изискванията за проиводство и търговия.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ

Документи за кандидатстване

Заявление за членство

Регистрационна карта

Процедура за членство

Препоръка за нов член

БЪРЗА И УДОБНА

Връзка с нас

Контакти