Две нови процедури за подкрепа на бизнеса заради кризата с коронавируса по линия на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Очаква се да бъдат обявени две нови процедури за подкрепа на бизнеса заради кризата с коронавируса по линия на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ от наличния й бюджет.

Това обяви Илияна Илиева – главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК, по време онлайн форум, посветен на финансовите мерки в подкрепа на бизнеса, поставен в условията на COVID-19. Двете процедури са с бюджет по 78 млн. лева, предава БТА.

Илиева напомни, че на 17 септември, на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, са били обсъдени критериите и методологията за оценка по двете нови процедури. До края на тази седмица се очаква обявяването на пълния пакет с документи по двете процедури за обществено обсъждане, след това и официалното им обявяване за кандидатстване, каза Илиева и допълни, че има уверение от МС, че се работи по промяна на Закона за управление на средства от ЕС, с което ще може да се отвори процедурата по облекчени правила за оценка и за кандидатстване при съкратени срокове.

Първата процедура е за осигуряване на оперативни средства за малки предприятия с оборот през 2019 г. минимум 500 000 лева, каза експертът и допълни, че параметрите предстоят да бъдат подложени на обществено обсъждане и да претърпят промени, ако предложенията не противоречат на регламентите и законодателството.

Допустими до процедурата ще са малки предприятия с минимум две приключени финансови години, с оборот минимум 500 000 лева през 2019 г. Средствата, които ще бъдат допустими, са за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили заради коронавируса. Разходите ще са за оборотни средства и за покриване на текущи нужди, разходи за суровини, материали, горива, труд, възнаграждения и други, обясни експертът.

Тя уточни, че индикативното обявяване на процедурата е в края на този месец, като допълни, че това ще зависи колко бързо ще бъде направена промяната на ресорния закон. Експертът съобщи, че има уверение от ЕК, че временната рамка, по която се предвижда да започне тази процедура – до края на месеца, ще бъде удължена или до средата на 2021 г. или до края на следващата година. Това ще осигури спокойствието, че ще могат да бъдат изплатени средствата до всички нуждаещи се фирми също в кратки срокове, каза експертът.

Другата процедура е за предоставяне на подкрепа на малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19. Тук ще са допустими всички предприятия – микро-, малки и средни, като предвижданият режим на подкрепа е минимални помощи, а предприятията трябва да имат една приключила финансова година – 2019 г., и да са осъществявали стопанска дейност през същата година.

Няма заложен минимум от оборот, каза експерт. Дейностите, които ще се подкрепят, са свързани със създаване не безопасни условия на труд и за адаптиране на работа в условията на COVID-19. Така ще бъдат допустими разходи за дълготрайни и недълготрайни активи, включително леки текущи строително-монтажни ремонтни дейности за адаптация на работните помещения и за разходи за материали и консумативи за колективни предпазни средства за защита, хигиенизиране и дезинфекция, реорганизиране и адаптиране на работните процеси, като това включва и дигитализация, допълни Илиева.

Във връзка с очакваните да достигнат до бизнеса в рамките на следващите месец – два средства от ЕК по линия на REACT-EU, Илияна Илиева съобщи, че е планирано да бъдат обявени две мерки с общ бюджет приблизително 400 млн. лева.

Първата е за възстановяване и растеж, а допустими кандидати ще са всички МСП от всички сектори с три приключили финансови години, като последната е 2019 г. Допустими са дейности, свързани с производствени инвестиции за преодоляване на трудностите, свързани със стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите или услугите.

Допустимите разходи ще са за финансиране на производствени инвестиции и ще се предоставят средства за оборотен капитал, като вероятно тези средства ще бъдат ограничени до някакъв размер, обясни експертът и допълни, че целта на тази процедура е да се наблегне на инвестиционните разходи.

Другата процедура ще е за цифрови и „зелени“ иновации, като по нея са допустими всички МСП от всички сектори, които имат три приключени финансови години, като отново последната ще е 2019 г. Допустимите дейности ще са: преконфигуриране на бизнес процеси и модели, включително и чрез дигитализация, използване на нови алтернативни материали, подобряване на управлението на отпадъците, подобряване характеристиките на продуктите и услугите от гледна точка на кръговата икономика. Допустимите разходи са за финансиране на дълготрайни активи и услуги.

Илияна Илиева съобщи още, че като допълнителна мярка, която е извън ОПИК и в подкрепа на МСП, е чрез „рециклираните“ средства по инициативата „Джереми“. Експертът напомни, че с тези средства беше създаден нов дългов инструмент, който се управлява от Европейския инвестиционен фонд /ЕИФ/, като по споразумение между Министерството на икономиката и ЕИФ се изпълнява гаранционен инструмент за защита на кредитния риск при дългово финансиране под формата на акредитиви, банкови гаранции, факторинг и други краткосрочни кредитни операции в подкрепа на търговската дейност на МСП и предприятия със средна капитализация.

По инструмента общият размер на гаранцията, която се поема от ЕИФ, е 160 млн. лева, като възможността за общия портфейл на този гаранционен инструмент е 800 млн. лева, а при голям интерес – може да нарасне до 1,2 млрд. лева. Максималният размер на кредита за крайните получатели е до 3 млн. евро за оборотни и многоцелеви нужди при облекчени условия, каза експертът.

Размерът на гаранцията, която се покрива на краен получател, е 80 процента, а периодът, в който ще могат предприятията да се възползват от този тип гаранционен инструмент и да получават кредити, е 36 месеца. Максималният период на изплащане на кредита е не повече от пет години. За момента три банки са заявили интерес, каза експертът и допълни, че в кратки срокове те ще подпишат споразумение с ЕИФ и ще започнат да предоставят кредитите. От ЕИФ са уверили за проявен интерес и от още други две банки.